เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ(การปลูก) : บริษัท 108เทคโน ฟาร์ม
เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร โรคและแมลง อาหารเสริม ผลสด
เมล็ดพันธุ์คุณภาพ


เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ(การปลูก)

  • เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศข้อมูลการปลูกมะเขือเทศ สีดาตราศรแดงและ มะเขือเทศเชอรรี่ตราดอกแตง(เพื่อนเกษตร)ขายส่งเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

การปลูก
    ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 70 เซนติเมตร

การเตรียมดิน
    ไถดินให้ลึก 30-40 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน ย่อยดินให้ละเอียด กว่านปูนขาวในอัตรา
100-300 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2,00กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15
อัตรา30 กิโลกรัมต่อไร่คลุกเคล้าในแปลง ยกแปลงสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 100 เซนติเมตร
รดน้ำแล้วคลุมด้วยพลาสติก เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืช ควรเตรียมดินให้เสร็จก่อนปลูก
2-3 อาทิตย์
การเตรียมกล้า
เตรียมถาดเพาะกล้าและดินผสม (ดินที่ร่อนแล้ว 3 ส่วน)ใส่ดินผสใลงในถาดเพาะกล้า รดน้ำแล้วจึงหยอดเมล็ดลงในถาดเพาะกล้าหลุมละ 1 เมล็ด รดน้ำรักษาาความชุ่มชื้นอย่าให้แฉะเกินไป
การปลูก

    ปลูกแถวคู่โดยเจาะถุงพลาสติกเป็นหลุมตามระยะที่กำหนด ขุดหลุม แล้วนำกล้ามะเขือที่มีอายุ
30 ใบ มาปลูกตามหลุม กลบดินแล้วรดน้ำ ระวังอย่าจับบริเวณโคนกล้า
การดูแลรักษา
    การทำค้างควรปักไม้ค้างทุกหลุม และทำก่อนออกดอก โดยใช้เชือกผูกกับลำต้นให้ไขว้กันเป็นเลขแปด และผูกเงื่อนกระตุกกับค้าง เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี สะดวกต่อการดูแลรักษาง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและช่วยเพิ่มอายุการเก็บผลผลิตให้อยู่นาน

การให้น้ำ
     ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงปลูกจนถึงติดผล ช่วงผลแก่ควรลดการให้น้ำเพราะจะทำให้ผลแตก
การใส่ปุ๋ย
    ควรใส่ปุ๋ย 13-13-21 ให้อัตรา 100กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งแรกหลังจากย้ายกล้าปลูก 7 วัน ครั้งที่สองอีก 15 ครั้งที่สาม 20 วัน
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วัชพืช ใช้มือถอนระวังอย่าให้กระทบระบบราก
โรคใบแห้งฉีดพ่น ดั๊กไอรัส ทุก 3 วัน จนหายเป็นปกติ
โรคโค่นเน่า ฉีดพ่น ไบโอดั๊ก 9 ทุก 6-10 วัน
เพลี้ยขาวฉีดพ่นด้วย ดั๊ก 7 ทุก 7 วัน
การเก็บเกี่ยว
มะเขือเทศสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 70-90 วัน นับตั้งแต่เพาะกล้า และสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ได้นาน 4-5 เดือน ผลผลิตประมาณ 400-8000  กิโลกรัมต่อไร่
   
ต้นทุน/ ผลตอบแทน
ต้นทุน    ค่าแรงงาน 7,700 บาท
        ค่าวัสดุ    2,950 บาท
        รวม        8,130 บาท
รายได้
ผลผลิต        3,500 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาเฉลี่ย            8 บาท ต่อกิโลกรัม
รายได้            32,000 บาท
กำไร 21,350 บาท

แสดงความคิดเห็น
คุณสมบัติ วันที่ประกาศ 2013-09-25