เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร โรคและแมลง อาหารเสริม ผลสด
เมล็ดพันธุ์คุณภาพ


การปลูกพืชน้ำน้อย

    
  • การปลูกพืชน้ำน้อย
อีกไม่นานก็เข้าสู่ช่วงของฤดูแล้ง ฤดูการที่สร้างความยากลำบากให้แก่พี่น้องเกษตรกรกันทั่วสารทิศ เพราะต้องหยุดการเพาะปลูก ทำให้รายได้หดหาย เพราะปริมาณน้ำในแหล่งต่างๆที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม กับช่วงเวลาแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ 108เทคโนฟาร์ม มีความรู้กับการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย สามารถปลูกได้แม้ฤดูแล้ง มาฝากพี่น้องเกษตรกรกันค่ะ ไปดูกันเล้ย!!

ข้าวโพด
การเตรียมระยะปลูก แบบแถวเดี่ยว 
- ข้าวโพดหวาน
ระยะปลูก30ซม. x 75 ซม.ปลูกหลุมละ 1 ต้น
- ข้าวโพดข้าวเหนียว
ระยะปลูก30ซม. x 75 ซม.ปลูกหลุมละ 1-2 เมล็ด


การเตรียมระยะปลูก แบบแถวคู่
- ข้าวโพดหวาน
ยกร่องสูง ระยะห่างระหว่างร่อง 120 ซม. ปลูกเป็น 2 แถวข้างร่อง ระยะห่างกัน 30 ซม.ระยะระหว่างต้น 25-30 ซม.จำนวน 1 ต้น / หลุม
- ข้าวโพดข้าวเหนียว
ยกร่องสูง ระยะห่างระหว่างร่อง 120 ซม.ปลูกเป็น 2 แถวข้างร่อง ระยะห่างกัน 30 ซม.หยอด 1-2 เมล็ด / หลุม ถอนแยกเมื่ออายุ 12-15วัน ให้เหลือหลุมละ 1 ต้น 

อัตราการใช้เมล็ด 
- ข้าวโพดหวาน
1.2-1.5กิโลกรัม /ไร่ (หยอดเมล็ด) 
- ข้าวโพดข้าวเหนียว
1.5-2.0กิโลกรัม / ไร่

การเตรียมดิน
เตรียมดินด้วยการไถดะลึกประมาณ 15 ซม. เพื่อตากดินให้แห้ง กำจัดวัชพืช และกำจัดไข่หรือตัวอ่อนของแมลง โดยตากดินประมาณ 1 สัปดาห์

การไถปรับดิน 
ให้ไถแปรอีก1 ครั้ง เพื่อให้ก้อนดินแตกเป็นก้อนเล็ก จากนั้นตากดินทิ้งไว้อีก 1 สัปดาห์การกำจัดวัชพืช ใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนปลูก(Pre-Emergency) ใช้ Alachlor ฉีดพ่น ก่อนปลูก 5-7 วัน

การใช้ปุ๋ยรองพื้น 
ใส่ปุ๋ยคอกในอัตราต้นละ 0.3 กก. หรือ 2 กำมือต่อต้น ส่วนปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 หรือ 25-7-7 หรือ 16-16-16 อัตรา 50 กก. / ไร่ โดยการใส่รองพื้น

การใส่ปุ๋ ย 
- ครั้งแรก 
ใส่ปุ๋ย 46-0-0 ผสมกับ 15-15-15 ในอัตรา 1:1 หรือ 50 กก. / ไร่หลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 14-20 วัน โดยหว่านที่ร่องข้างๆต้น และพรวนดินกลบ
- ครั้งที่สอง 
ใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-21 หรือ 13-13-21 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กก. / ไร่ เมื่อข้าวโพดเริ่มแทงช่อดอกอายุ 35-40วันหลังหยอดเมล็ด โดยหว่านที่ร่องข้างๆต้นแล้วพรวนดินกลบการให้น้ำ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยการปล่อยเข้าร่องแปลงทุกๆ2-3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพดิน

การกำจัดวัชพืช
 
ทำพร้อมกับการกลบโคนต้น การใส่ปุ๋ย และการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงจำพวกหนอนเจาะผัก หรือหนอนเจาะลำต้น

อายุการเก็บเกี่ยว 
- ข้าวโพดหวาน
70-75วันหลังหยอดเมล็ด 
- ข้าวโพดข้าวเหนียว
60-65 วันหลังหยอดเมล็ด

ฟักทอง
การเตรียมแปลงปลูก
- ขุดไถดินลึกประมาณ 20-30 ซม.
- ตากดินทิ้งไว้5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืช
- ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงสภาพดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
- พรวนดินให้ร่วนซุย
- เก็บเศษวัชพืชต่างๆ

วิธิีการปลูก
- ขุดหลุมปลูกรองด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
- หยอดเมล็ดหลุมละ3-5 เมล็ด โดยลึกประมาณ 3-5 ซม. 
- คลุมด้วยฟางข้าว เพื่อรักษาความชุ่มชืน ผิวหน้าดิน และเมล็ด
- กลบด้วยดินผสมละเอียดหรือขี้เถ้าแกลบดำ
- เมื่อต้นกล้ามีใบจริง2-3 ใบ ให้ถอนต้นที่อ่อนทิ้ง เหลือต้นที่แข็งแรงเพียงต้นเดียว

เทคนิคการช่วยผสมเกสร
เมื่อดอกฟักทองกำลังบานให้เลือกดอกตัวผู้เด็ดมาแล้วปลิดกลีบดอกออกให้หมด นำเกสรตัวผู้ไปเคาะละอองให้ตกลงบนเกสรตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน ถ้าไม่ติดผลดอกตัวเมียจะฝ่อไปวิธีนี้ เรียกว่า “การต่อดอก”

วิธิีการดูแลรักษา
- ในระยะติดผล ใส่สูตร 15-15-15 + 46-0-0 อัตรา 3 :1 ส่วน ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ ควรลดปริมาณปุ๋ ย 10-15 วัน หรือ 2-3 ครั้งก่อนติดผล

การใส่ปุ๋ ย
- หลังติดผล ใส่สูตร13-13-21 ประมาณ 10-15 วัน / ครั้ง

การให้น้ำ
- ฟักทองไม่ชอบดินที่มีน้ำขังแฉะ ดังนั้นควรให้น้ำฟักทองแต่พอควร ในระยะออกดอกติดผล ต้องระวังไม่ให้ฟักทองขาดน้ำได้ ระบบการให้น้ำที่ดี คือ ให้น้ำเข้าร่องเพื่อไม่ให้ใบฟักทองเปียก ไม่ค่อยควรให้น้ำระบบพ่นฝอย เพราะจะทำให้เป็นโรคทางใบได้งาย

อายุเก็บเกี่ยว 
70-90 วันหลังหยอดเมล็ดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

แตงโม
การเตร
ยมแปลงปลูก
- ไถตากดินไว้ประมาณ 7 วัน
- หว่านปูนขาวหรือคากิให้ทั่วแปลง
- ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักอัตรา500-1000 กิโลกรัม/ไร่
- ใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15 รองพื้นอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
- ไถยกร่อง สำหรับแถวคู่1 เมตร สำหรับแถวเดี่ยว 80 เซนติเมตร ระยะระหว่างแปลง4-6 เมตร
- คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน

การบ่มเมล็ด
- แช่เมล็ดในน ้าอุ่น 2-3 ชม. หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าให้หมดเมือก ซับให้หมาด
- นำผ้าชุบน้ำและบิดให้หมาดห่อเมล็ด จำนวนที่เหมาะสม 40-60 กรัม ต่อ 1 ห่อ
- นำมาบ่มในกระติกแล้วปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืน
- นำเมล็ดที่งอกไปหยอดลงในถาดเพาะ(ควรใช้วัสดุเพาะเมล็ด)

วิธีการปลูก
- ย้ายกล้า เมื่อกล้ามีอายุประมาณ 7-10 วัน นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้1 ต้น/ 1 หลุม และรดน้ำให้ชุ่ม
- ตัดแต่งแขนงเมื่อมีใบจริง5-6 ใบ ให้เลือกไว้3 แขนงจัดเถาและกระจายเถาเพื่อให้ได้รับแสงจะช่วยลดปัญหาโรคและแมลง
- ควรตรวจเช็คการระบาดของโรคและแมลงทุกวัน หรือ1-3 วัน นอกจากนี้ควรตรวจความผิดปกติของต้นแตงโม พ่นสารป้ องกันก าจัดโรคแมลงหรือธาตุอาหารเสริมทุก5-7 วันตลอดช่วงการเจริญเติบโต
- เมื่อติดผลแรกให้เด็ดทิ้ง เนื่องจากเป็นผลที่ไม่มีคุณภาพ ไส้แตก ผลเล็ก

วิธีการดูแลรักษา
การใส่ปุ๋ย
- หลังการย้ายปลูก7-10 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร25-7-7 + สูตรเสมออัตรา1 : 1 ในอัตรา15 กรัม/ต้น
- หลังย้ายปลูก40 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15 หรือ16-16-16 อัตรา25 กรัม/ต้น
- หลังลูกติดประมาณ 7-10 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร13-13-21หรือ8-24-24 อัตรา 25 กรัม/ต้น

การให้น ้า
- ให้น้ำตามร่องประมาณ 7 วันต่อ 1 ครั้ง

การเก็บเกี่ยว
- อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วันหลังหยอดเมล็ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

แต่ทั้งนี้นั้น พี่น้องเกษตรกร ก็ควรคำนึงถึงความต้องการของตลาดด้วย ว่าพืชชนิดได้ ที่ตลาดต้องการ ราคาใช้ได้ มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน รวมถึงพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่จะปลูกว่า เหมาะสมและพร้อมที่จะเร่ิมปลูกมั้ยด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

.............................................................................................
หากท่านต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพ อุปกรณ์การเกษตร ทั้งปลีกและส่ง ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท 108เทคโนฟาร์ม จำกัด
โทร. 092 528 1777
E-mail: [email protected]
www.108technofarm.com
Facebook: www.facebook.com/108technofarm
Line: @108technofarm
IG: 108technofarm
108 เทคโนฟาร์ม

แสดงความคิดเห็น
คุณสมบัติ วันที่ประกาศ 2018-03-02